PROMET NEPOKRETNOSTI

Attornnika® tim je specijalizovan za uknjižbu nepoktrenosti. U svojoj praksi ima iskustvo uspešnog knjiženja stambenih blokova, poslovnih objekata i građevinskih parcela. Imajući u vidu da je Zakon o denacionalizaciji u proceduri vrše se ozbiljne pripreme za njegovu primenu u praksi.